Vedtægter for Sektorforskningens Direktørkollegium (SEDIRK)

Denne vedtægt er vedtaget
på generalforsamlingen den 11. maj 2023


§ 1. Navn og hjemsted

Sektorforskningens Direktørkollegiums hjemsted og værneting er den kommune hvor formandens institution har hjemsted og værneting.

§ 2. Mission, vision og strategi

Mission

SEDIRK har til formål:

 • At fremme de offentlige sektorforskningsinstitutioners uafhængighed og troværdighed
 • At sikre levering af uafhængige og troværdige forskningsresultater
 • At fremme de offentlige sektorforskningsinstitutioners indflydelse i det danske forskningsmiljø og deres gennemslag internationalt
 • At styrke og tydeliggøre SEDIRK’s rolle i viden-økologien i det danske forskningsmiljø
 • At fremme medlemmernes faglige og administrative samarbejde og gensidige støtte til hinandens virke gennem erfaringsudveksling og best-practise
 • At styrke de offentlige sektorforskningsinstitutioners samarbejde om styringskoncepter, ledelsesudvikling og strategisk udvikling
 • At virke for et effektivt datasamarbejde med høje standarder for databeskyttelse
Vision

At de offentlige sektorforskningsinstitutioner understøtter og leverer forskning og data af høj international standard, der bidrager til værdiskabelse i samfundet og debat i offentligheden.

Strategi

At styrke de offentlige sektorinstitutioners uafhængighed, troværdighed og indflydelse i det danske forskningsmiljø og i offentligheden gennem kollektiv interessevaretagelse og indbyrdes øget strategisk, fagligt og administrativ samarbejde.

§ 3. Medlemmer

Direktøren (den øverste daglige leder) for følgende typer af institutioner kan optages i SEDIRK:

Statslige forskningsinstitutioner uden for universiteterne og andre statsinstitutioner, der udfører forskning mv. (FoU-aktivitet). Arkiver, biblioteker, museer mv., der udfører forskning i medfør af lov nr. 224 af 27. marts 1996. Andre offentlige institutioner uden for universiteterne/de højere læreanstalter inkl. offentligt finansierede selvejende institutioner i Danmark, der udfører forskning mv. (FoU-aktivitet).

§ 4. Generalforsamling

Stk. 1. Kollegiet afholder hvert år inden udgangen af 2. kvartal ordinær generalforsamling.

Stk. 2. Generalforsamlingen er kollegiets højeste myndighed. Alle kollegiets medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

Stk. 3. Adgang til generalforsamlingen har tillige uden stemmeret de af kollegiet inviterede gæster.

Stk. 4. Ethvert medlem kan fremsætte forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslag skal være formandskabet i hænde 2 uger før mødet og udsendt til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 5. Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 3 ugers varsel og med angivelse af dagsordenen.

Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

 • Godkendelse af formandens beretning
 • Godkendelse af årsregnskabet
 • (Valg af bestyrelse)
 • Valg af revisor
 • Vedtagelse af kontingent for det indeværende kalenderår
 • Indkomne forslag

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling kan kræves indkaldt af formanden, et flertal af bestyrelsens medlemmer eller af mindst 1/3 af medlemmerne, når disse fremsætter skriftlig anmodning til bestyrelsen herom. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes på samme vilkår som en ordinær generalforsamling.

Stk. 7. På generalforsamlingen har kun de medlemmer, som er anført på SEDIRK’s medlemsliste stemmeret. Ved afstemninger benyttes simpelt flertal.

Stk. 8. Bilagsmateriale til generalforsamlingen skal udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

§ 5. Bestyrelsen

Stk. 1. SEDIRK ledes af en bestyrelse på 3 personer. SEDIRK’s generalforsamling vælger de 3 bestyrelsesmedlemmer ved almindeligt stemmeflertal, såfremt der er flere end 3 interesserede.

Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Stk. 2. De tre medlemmer af bestyrelsen er på valg forskudt, således at formanden og et bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år for en periode af 2 år ad gangen med virkning fra datoen fra afholdelse af ordinær generalforsamling, mens et bestyrelsesmedlem er på valg i lige år for en periode af 2 år ad gangen med virkning fra datoen for afholdelse af ordinær generalforsamling.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer afgørelser ved simpel stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst et bestyrelsesmedlem er til stede. Ved stemmelighed er det formandens stemme, som er afgørende.

Stk. 4. I bestyrelsen kan ethvert spørgsmål af fælles interesse for medlemmerne tages op til behandling. Bestyrelsen er forpligtet til, gennem hjemmesiden, ved e-mails eller alm. breve, at orientere medlemskredsen om forhold, der skønnes at være af interesse for institutionerne. Beslutninger, truffet af bestyrelsen, er vejledende for de enkelte institutioner.

Stk. 5. Bestyrelsen kan dog indgå bindende aftaler med tredjepart på vegne af institutionerne i det omfang, institutionerne konkret har bemyndiget bestyrelsen hertil.

Stk. 6. Bestyrelsens formand repræsenterer SEDIRK udadtil.

Stk. 7. Bestyrelsen kan nedsætte såvel stående udvalg som ad hoc-udvalg, med deltagelse fra medlemmernes institutioner.

§ 6. Ind- og udmeldelse

Stk. 1. Optagelse af nye medlemmer sker efter ansøgning med oplysninger om institutionens opgaver, forskningsområde, finansiering, ledelsesforhold mv. Beslutning om optagelse af en institution sker på den førstkommende generalforsamling på grundlag af en indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 2. Enhver institution kan skriftligt udmelde sig af SEDIRK ved udgangen af et kalenderår med 3 måneders varsel. Manglende kontingentbetaling efter sædvanlig rykkerprocedure betragtes som udmelding. Ved omdannelse af en institution, fusion eller lignende, således at institutionen ikke længere falder ind under medlemskredsen som beskrevet i §3, betragtes ligeledes som udmeldelse.

§ 7. Kontingent

Stk. 1. Generalforsamlingen vedtager hvert år kontingent for det år, hvor generalforsamlingen finder sted.

Stk. 2. Årets kontingent skal være betalt inden 2 måneder efter udsendelse af opkrævning.

Stk. 3. Nye medlemmer betaler ved indmeldelse for det løbende år.

§ 8. Regnskab og budget

Regnskabsåret er kalenderåret. Formandens institution fører regnskabet.

§ 9. Sekretariat

Formanden arrangerer den nødvendige sekretariatsbetjening. De økonomiske rammer til sekretariatsfunktionen vedtages som en del af budgettet på generalforsamlingen.

§ 10. Tegning og hæftelse

Stk. 1. Kollegiet forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et andet bestyrelsesmedlem.

Stk. 2. For kollegiets forpligtelser hæfter kollegiet alene med sin formue.

§ 11. Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer kan fremsættes af kollegiets medlemmer.

Vedtægtsforslag udsendes i forbindelse med indkaldelse til ordinær- eller ekstraordinær generalforsamling.

Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 majoritet blandt de ved generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede.

§ 12. Kollegiets ophævelse

Stk. 1. Forslag om ophævelse af kollegiet behandles på en dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling, jf. §4. Vedtagelse af forslag om ophævelse af SEDIRK kræver at mindst 3/4 af foreningens medlemmer deltager i generalforsamlingen, og at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for forslaget.

Stk. 2. En eventuel formue ved ophævelsen fordeles til de institutioner, der på dette tidspunkt er medlemmer.

§ 13. Revision af regnskab

Stk. 1. SEDIRK’s regnskab revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor. Rigsrevisionen har til enhver tid ret til at forlange indsigt i foreningens regnskab.

Stk. 2. Revisor og revisorsuppleant vælges på den årlige generalforsamling for 1 år ad gangen.